o firmie oferta faq serwis
kariera kontakt
     
   
     
     
 

System kontrahent

Araks / Strona główna / Oferta / Programowanie /

System Kontrahent jest nowoczesnym narz?dziem wspomagaj?cym prac? ka?dego biura i sekretariatu.


  • Najnowsza wersja systemu Kontrahent jest cz??ci?, modu?em systemu ERP ARAKS, wszystkie opisane poni?ej cechy zosta?y zachowane w nowym systemie.
(prosimy o zapoznanie si? z systemem ERP ARAKS)

Pozwala na za?o?enie rejestru kontrahentów, mo?e pe?ni? rol? podr?cznej ksi??ki telefonicznej i adresowej, zast?puje dziennik podawczy do rejestracji pism przychodz?cych i wychodz?cych.

ERP1m.pngERP2m.png

Modu? g?ówny:

  • Kartoteka KONTRAHENTÓW
  • Dane o kontrahencie
  • Opis kontaktu, zakres dzia?ania kontrahenta
  • Rejestr pism wychodz?cych i przychodz?cych
  • Spis telefonów, wydzia?ów, nazwiska osób kontaktowych

Mo?liwo?ci systemu:

  • Automatyczne wyszukiwanie kontrahentów wed?ug: nazwy, numerów telefonów, zakresu dzia?alno?ci, adresu
  • Redagowanie pism do danego kontrahenta
  • Automatyczne adresowanie pism i kopert
  • Tworzenie wydruków zestawie? danych z kartoteki w dowolnym, zadanym przez u?ytkownika uk?adzie

Modu?y mog? by? modyfikowane na ?yczenie klienta.

 
     
 
 

należymy do:

 
 
© 2022 Araks
WEB © 2022 ARAKS
cofnij