o firmie oferta faq serwis
kariera kontakt
     
   
     
     
 

System gospodarka materiałowa

Araks / Strona główna / Oferta / Programowanie /

System Gospodarka Materia?owa naszej produkcji jest kompleksowym narz?dziem s?u??cym do prowadzenia zarz?dzania wyrobami w przedsi?biorstwach produkcyjnych, handlowych, us?ugowych, zarówno du?ych jak i ma?ych. System zapewnia wymagania formalne okre?lone przepisami o rachunkowo?ci oraz normami zwyczajowymi.

 • Najnowsza wersja systemu Gospodatka-Materia?owa jest cz??ci?, modu?em systemu ERP ARAKS, wszystkie opisane poni?ej cechy zosta?y zachowane w nowym systemie.
(prosimy o zapoznanie si? z systemem ERP ARAKS)

System charakteryzuje si? du?? ?atwo?ci? obs?ugi. Komunikacja z u?ytkownikiem prowadzona jest za pomoc? menu, które w po??czeniu z umieszczonymi obszernymi opisami pomocniczymi pozwala nawet pocz?tkuj?cym u?ytkownikom w krótkim czasie w pe?ni wykorzysta? wszystkie mo?liwo?ci systemu. Program obs?uguje wszystkie standardy polskich liter u?ywane w kraju.

Mozliwo?? wizualizacji towaru w formie slajdu.FK1m.png

ERP1m.pngERP2m.png

Modu? g?ówny:

 • Stany magazynowe aktualizowane wystawianymi, zmienianymi lub usuwanymi dowodami magazynowymi (BO, CIM, PZ, PZR, PZW, PM, RW, WZ, P, IN)
 • Pojemno?? katalogu artyku?ów nieograniczona
 • Identyfikacja artyku?u kodem literowo-cyfrowym maks. 13-znakowym (np. wg oznaczenia dostawcy)
 • Wersja jedno- lub wielomagazynowa
 • Wykazy stanów magazynowych artyku?ów wg kosztu zakupu
 • Mo?liwo?? u?redniania kosztów magazynowych wg kolejnych dostaw
 • Formularze spisów magazynowych z natury
 • Zestawienia artyku?ów w niedoborze wg stanówzapasów
 • Sporz?dzanie zamówie? do dostawców
 • Rejestr artyku?ów brakuj?cych, zamawianych przez klientów
 • Automatyczne wystawienie dowodu ksi?gowego

Modu? przeceny i inwentaryzacji:

 • Modu? ten zapewnia dokonanie automatycznej przeceny wyrobów oraz urealnienia stanów magazynu

Modu? zestwie?:

 • Zestawienia katalogu wyrobów
 • Zestawienia stanów i obrotów magazynowych
 • Zestawienie wyrobów niechodliwych
 • Zestawienie dokumentów obrotu

Modu?y mog? by? modyfikowane na ?yczenie klienta.

 
     
 
 

należymy do:

 
 
© 2022 Araks
WEB © 2022 ARAKS
cofnij